Poučení o zrušení objednávky

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy & Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Spotřebitelé mají právo odstoupit od smlouvy podle následujících pravidel, přičemž spotřebitelem je každá fyzická osoba, která učiní právní úkon pro účely, jež nemohou být připsány převážně její obchodní, ani nezávislé profesní činnosti:

A. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy

Do čtrnácti dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů dnù ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi určená třetí osoba, která není přepravcem, převzali, příp. převzala poslední dodávku zboží.

 

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás (Björn Mauersberger, schmuckladen.de, Kleine Brüdergasse 3, 01067 Dresden, Deutschland, Tel.: 0371/24358132, E-Mail: zakaznickyservis@sperkylove.cz) rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat formou jednoznačného prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou, faxem či e-mailem). K tomu účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však předepsáno.

 

Pro dodržení lhůty na odstoupení od smlouvy postačí zaslat sdělení o využití práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty. Dùsledky odstoupení od smlouvy Odstoupíte-li od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno Vaše sdělení o odstoupení od této smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než námi nabízený nejlevnější způsob standardního dodání). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použili při provedení původní transakce, pokud s Vámi nebylo výslovně sjednáno něco jiného; v žádném případě Vám však tímto vrácením nevzniknou další náklady. Máme právo odmítnout vrátit přijaté platby, dokud neobdržíme vrácené zboží nebo dokud neprokážete, že jste již zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve.

 

Zboží nám adresu musíte zaslat zpìt èi pøedat bez zbyteèného odkladu a v každém pøípadì nejpozdìji do ètrnácti dnù ode dne, kdy nás informujete o odstoupení od této smlouvy. Lhùta je dodržena, pokud zboží odešlete pøed uplynutím lhùty ètrnácti dnù. Vy nesete bezprostřední náklady spojené s navrácením. Odpovídáte za případné snížení hodnoty zboží pouze v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

 

Vylouèení nebo pøedèasné zaniknutí práva na odstoupení od smlouvy:

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy o dodání zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální volba nebo rozhodnutí spotřebitele nebo které je jednoznačně přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele. Všeobecné pokyny

  1. Vyvarujte se prosím poškození a znečištění zboží. Zboží nám prosím zašlete pokud možno v původním obalu s veškerým příslušenstvím a se všemi díly obalu. Použijte případně ochranný vnější obal. Pokud již původní obal nemáte, postarejte se prosím o vhodné balení, které zajistí dostatečnou ochranu proti poškození při přepravě.
  2. Zašlete nám prosím zboží pokud možno v ofrankované zásilce.
  3. Vezměte prosím na vědomí, že výše uvedené všeobecné pokyny 1-2 nejsou předpokladem pro účinný výkon práva na odstoupení od smlouvy.

 

B. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Chcete-li odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a zašlete jej zpět.

Adresát:
Björn Mauersberger
schmuckladen.de
Kleine Brüdergasse 3

01067 Dresden

Deutschland

E-Mail: zakaznickyservis@sperkylove.cz

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o koupi tohoto zboží (*)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Datum objednání (*) ____________ / datum obdržení (*) __________________
________________________________________________________
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
________________________________________________________
Adresa spotřebitele/spotřebitelů
________________________________________________________
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné
podobě)
_________________________
Datum
(*) Nehodící se škrtněte.